Des dels inicis de la tecnologia informàtica moderna, els ordinadors han confiat en un "nucli" responsable de la major part de l'execució i la interpretació de comandaments. Coneguda com a CPU, aquest maquinari particular ha sofert nombrosos perfeccionaments tecnològics durant les últimes dècades, però ha continuat servint el mateix propòsit. Per a molts aficionats a l’informàtica, així com per a individus que puguin descobrir la tecnologia de la computació per primera vegada, es fa una pregunta habitual: "Què significa la CPU?" En poques paraules, les sigles CPU són la unitat central de processament d’un ordinador.

Ella inicia la seva posada en marxa al mapa

Definició de la CPU

La CPU ha existit des de fa temps l’ordinador mateix. Sense una CPU ni variació d’aquest, els ordinadors no podrien executar les nombroses ordres que s’utilitzen per executar aplicacions i respondre a les accions dels usuaris. Un dels components més fonamentals i crítics de la CPU és la unitat de lògica aritmètica (ALU), que s’encarrega d’executar ordres i operacions en conjunts de números binaris integrals que es troben en una sorprenent matriu de tecnologia informàtica moderna, com ara els gràfics. processadors (GPU), CPU i molt més. Utilitzant l’ALU, la unitat de punt flotant (FPU), les unitats de control i una varietat d’altres recursos, una CPU actua com a supervisor central i administrador d’un sistema informàtic. Sense la presència de la CPU, un ordinador no podria funcionar.

La CPU moderna

Les CPU integrades al maquinari informàtic modern són sorprenentment petites, integrant de forma completa totes les funcionalitats en un sol microprocessador. Aquests microprocessadors se solen unir a la placa base d'un ordinador, que té com a finalitat actuar com un "lloc de trobada" central per a totes les unitats de maquinari que treballin col·laborativament dins d'un sistema informàtic. En comparació amb les primeres iteracions de la CPU dels anys seixanta, la CPU moderna gairebé no es reconeix. Algunes de les unitats de CPU més primerenques van involucrar un disseny basat en transistors, que va provocar la creació de maquinari significativament més gran que els ordinadors en ús ara. Tot i que les CPU basades en transistors ja no s’utilitzen, el disseny actual del microprocessador està fortament endeutat pels avenços que van suposar el desenvolupament del model de transistor i els assoliments posteriors.

Mantenir una CPU

Tot i que la CPU actualment existeix com un petit processador unificat, aquest component vital d’un sistema informàtic continua sent vulnerable, sobretot a la calor. Tenint en compte el gran volum de processos implementat per una CPU, és habitual que aquest maquinari s’escalfi considerablement. Tenint això en compte, els fabricants d’ordinadors moderns solen instal·lar un dissipador de calor i un ventilador proper a la CPU per evitar danys a la calor.